Rwy’n hapus iawn gyda chanlyniadau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth eleni. Llongyfarchiadau mawr i’r holl fyfyrwyr am eu hymroddiad a’u gwaith diwyd dros ddwy flynedd a fu’n sylfaen i’r llwyddiant hyn.

Rwyf yn hynod falch o lwyddiant y myfyrwyr gan ystyried ein bod wedi colli un o’r flwyddyn yn ystod cyfnod yr arholiadau.

Mae’r mwyafrif o’r myfyrwyr a wnaeth gais am addysg uwch wedi eu derbyn i’r Prifysgol o’u dewis, a’r mwyafrif o rheiny yn Brifysgolion Grwp Russell.

Llongyfarchiadau arbennig i’r disgyblion canlynol ar ennill cymhwysterau rhagorol; Maia Davies (4 A*), Beca Daniel (3 A, 1 A), Elis Owain Williams (3 A*), Thomas Bowen a Dylan Hughes (2 A*, 2A).

Mae’r canlyniadau isod yn cynnwys graddau cymhwysterau Safon Uwch yn unig.

% A* - A: 36%

%A* - C: 84%

%A* - E: 99%

Mae fy niolch yn fawr i’r holl staff sydd wedi paratoi, cynllunio, addysgu ac asesu’r myfyrwyr trwy eu cyrsiau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth ac sydd wedi cyfrannu’n aruthrol at lwyddiant y myfyrwyr.

John Hayes
Pennaeth